DACHА. The exhibition by Eldar Akbarov and Sabina Shikhlinskaya in MoMA Baku

DACHА
The exhibition by Eldar Akbarov and Sabina Shikhlinskaya
18.11. – 11.12.2016

Baku Museum of Modern Art invites to Eldar Akbarov’s and Sabina Shikhlinskaya’s exhibition “DACHA”.
The show revolves around the Dachas of Absheron and aims to capture their fast-disappearing essence. While Akbarov presents seemingly detached, documentary style photographs of ruined summerhouses on the shores of Absheron, Shikhlinskaya’s performative installation is a more personal reaction against destruction, loss and oblivion.
The exhibition is curated by Ellen Kapanadze, the independent curator from Georgia.
Project is realized in the frames of the “Regional Art and Culture Project in the South Caucasus”, which is managed by the Culture and Management Lab with financial support of the Swiss Cooperation Office for the South Caucasus (SCO).

On the 18th of November –entrance by invitation only
From the 19th of November to the 11th of December –entrance by tickets
*********************************************************
ДАЧА
Выставка Эльдара Акбарова и Сабины Шихлинской.
18.11.-11.12.2016

Бакинский Музей Современного Искусства приглашает на выставку Эльдара Акбарова и Сабины Шихлинской «ДАЧА».
Экспозиция посвящается дачам Апшерона и стремится отобразить их безвозвратно исчезающую сущность.
Эльдар Акбаров представляет выполненные отстраненным взглядом документальные фотографии разрушающихся дач, в то время как перформативная инсталляция Сабины Шихлинской основывается на личных переживаниях и протесте против разрушения и забвения.
Куратор выставки – Елена Капанадзе, независимый куратор из Грузии.
Данный проект реализуется в рамках “Регионального проекта искусства и культуры на Южном Кавказе», управление которого обеспечивает «Лаборатория культуры и менеджмента», при финансовой поддержке «Швейцарского офиса по сотрудничеству на Южном Кавказе».

18 ноября – вход по пригласительным
С 19 ноября по 11 декабря – вход по билетам

*************************************************************

BAĞ
Eldar Əkbərovun və Sabina Şixlinskayanın sərgisi
18.11.-11.12.1016

Bakı Müasir İncəsənət Muzeyi Eldar Əkbərovun və Sabina Şixlinskayanın “BAĞ” adlı sərgisinə dəvət edir.
Sərgi eksponatları Abşeron bağları mövzusuna həsr olunur və həmin bağların sürətlə qeybə çəkilən mahiyyətini əks etdirib, seyrcilərin nəzərinə çatdırmağa çalışır.
Eldar Əkbərovun işləri ilk baxışdan mücərrəd, Abşeron sahilində yerləşən bağ evlərinin sənədli fotoşəkilləridir, Sabina Şixlisnkayanın ərsəyə gətirdiyi performativ instalyasiya isə daha çox viranəlik, itki və yadırğama hallarına qarşı müəllifin şəxsi münasibətini və etirazını əks etdirir.
Sərginin kuratoru-Yelena Kapanadzedir, müstəqil kurator, Gürcüstan.
Bu layihə Cənubi Qafqaz üzrə İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə “Culture and Management Lab” təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən “Cənubi Qafqazda Regional İncəsənət və Mədəniyyət Layihəsi” çərçivəsində reallaşdırılır.

18 noyabr – giriş dəvətnamə ilə
19 noyabr 11 dekabra qədər – giriş ödənişlidir

Please follow and like us:

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.